1398/07/07 10:59
-
هفتم مهر ماه روز ایمنی و آتش نشانی بر همه تلاشگران عرصه ایمنی و امداد و نجات بویژه دریادلان آتش نشانی گرامی باد.

آتش نشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند تا دلی در آتش حسرت نسوزد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved