1397/07/28 15:23
كميسيون ماده 11 قانون جهاد كشاورزي
کمیسیون ماده 11 قانون جهاد کشاورزی با 4 دستور کار به ریاست مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و با حضور حمیدرضا نوازنی مدیرکل دفتر دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و نمایندگان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

چگونگی شارژ کنتورهای هوشمند مصرف آب کشاورزی و نحوه برخورد با مصرف بیش از حد مجاز چاه های آب و تعیین تکلیف مالکیت چاه های اکتشافی شرکت آب منطقه ای استان که در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دارند و شفاف سازی مرجع پاسخگو در خصوص میزان استحصال آب از این دسته از چاها در این جلسه کمیسیون ماده 11 مورد بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری قرار گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved