1397/07/26 12:57
.
دو دوره مجزای آموزشی تحت عنواین تبیین و تدوین تعرفه عوارض شهرداریها برای سال آتی و تشریح تکالیف شهرداریها در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور مدیران و کارشناسان اداری مالی شهرداریهای استان مرکزی برگزار شد.

*

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved