1394/08/17 13:01
عزيز فيلي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي: توجه به زيرساختهاي صنعت و توليد استان مركزي در الويت كاري من قرار دارد.
.
مهندس عزيز فيلي پس از اتمام شوراي اداري استان مركزي به اتفاق معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري و تني چند از مديران دستگاههاي اجرايي در محل كار خود در حوزه عمراني استانداري حضور يافت و با استقرار در دفتر كار خود رسما فعاليتهاي عمراني خويش را آغاز كرد. وي با استقرار در حوزه عمراني استانداري اعلام كرد: توجه به زيرساختهاي صنعت و توليد استان مركزي را در الويت كاري من قرار دارد.

 فيلي  پس از اولين سفر كاري خود كه به استان ايلام كه براي هماهنگي ستاد اربعين حسيني صورت گرفت، صبح امروز در شوراي اداري استان مركزي شركت نمود و پس از اتمام شوراي اداري به اتفاق معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مركزي و تني چند از مديران دستگاههاي اجرايي در محل كار خود در حوزه عمراني استانداري حضور يافت و مورد استقبال كاركنان اين حوزه قرار گرفت.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved